Organizacja Roku Szkolnego 2016/20171.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r.
(czwartek) godz. 800

2.

Dzień Edukacji Narodowej

 14.10.2016 r.
 (piątek)

3.

Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

11.11.2016 r.
(piątek)

 

4.

 Dzień Patrona Szkoły

28.11.2016 r.
(poniedziałek)

5.


Zimowa przerwa świąteczna


23.12.2016 r. - 31.12.2016 r.

6.

Nowy Rok 

01.01.2017 r. 

 

7.


Święto Trzech Króli

06.01.2017 r

(piątek) 
8.

Ferie zimowe   
         

 
 30.01.2017 r - 12.02.2017 r 

9.

Rekolekcje wielkopostne

wg ustaleń

10

Wiosenna przerwa świąteczna

13.04.2017 r -18.04.2017 r    

11.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (kl IV)

28.04.2017 r. (piątek)

12.

Egzaminy maturalne wg. ustaleń dyrektora CKE część ustna i pisemna


Ustali Centralna komisja Egzaminacyjna
https://www.cke.edu.pl/. 

13. 

 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    
       

14.


Dzień sportu

         
 01.06.2017 r.
(czwartek)

15

 Boże Ciało dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

15.06.2017 r.
(czwartek)

16.

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

Ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna  
https://www.cke.edu.pl/

18.


Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 


23.06.2017 r.   

19.

Ferie letnie ( wakacje )

24.06.2017 r. - 31.08.2017 r.

21.

Wydanie świadectw maturalnych

 

22.

Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna. Poprawkowy egzamin maturalny  - część ustna


 

 23.Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej
             w roku szkolnym 2016/2017
 

Lp.

Tematyka

Termin

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej inaugurujące nowy rok szkolny 2016/2017

31. 08. 2016 (środa)

godz. 8:00  

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów pracy szkoły na r. szk . 2016/2017 w obszarze dydaktyki, wychowania, opieki, profilaktyki.

Przedstawienie planu ewaluacji wewnętrznej na r. szk. 2016/2017 przez członków zespołu ewaluacyjnego.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 przez dyrektora szkoły.

Analiza wyników zewnętrznych egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe za r. szk. 2015/2016 opracowana przez zespoły przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

14. 09. 2016  (środa)

godz. 15:00,

3.

Szkolenie Rady Pedagogicznej -  (E - dziennik ) 

14. 09. 2016 (środa) 

godz. 15:00,

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne  za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 dla klas maturalnych


Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacyjne  za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 dla klas I,II III ZSZ oraz klas II,III Technikum

14.12.2016 r,


18. 01. 2017 (środa) 

godz. 15:00

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone analizie wyników nauczania, sytuacji wychowawczej szkoły, efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej, mocnych i słabych stron pracy szkoły, wnioski do pracy w II półroczu r. szk. 2016/2017 na podstawie prowadzonego nadzoru pedagogicznego

14. 02. 2017  (wtorek) 

godz. 15:00,

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas maturalnych ( klasy  IV aT,IV bT).

Szkolenie członków Rady Pedagogicznej - (temat do uzgodnienia wynikający z potrzeb)

24. 04. 2017 (poniedziałek) 

godz. 8:00 

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne roczne za rok szkolny 2016/2017

19. 06. 2017 (poniedziałek) 

godz. 15:00 

8.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej, podsumowanie działalności dydaktyczno -wychowawczo - opiekuńczej, słabe i mocne strony pracy szkoły, wnioski i spostrzeżenia z prowadzonego nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

22. 06. 2017 (czwartek) 

godz. 14:00  


Organizacja Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017

 

Komisja przedmiotów ogólnokształcących:

- przewodniczący – Renata Roszak

- zastępca – Joanna Gucwa

- członkowie – nauczyciele przedmiotów   ogólnokształcących    

Komisja przedmiotów zawodowych:

- przewodniczący – Alicja Iwańska

- zastępca – Tomasz Wasik

- członkowie - nauczyciele przedmiotów   zawodowych 

Protokolanci Rady Pedagogicznej:

- według listy 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

- Średniawa Janusz 

Opiekun Sztandaru:

- Wąsik Tomasz 

Koło  wolontariatu:

- Szafraniec Wojciech

- Pękala Renata

- Średniawa Janusz

- Gucwa Maria

- Jamka Aleksandra

- Maliniak Janina

- Forczek – Serafin Beata 

Aktualizacja strony internetowej:

- Tomasz Gucwa

- Janusz Średniawa – tekst

- Piotr Ptaszkowski  - zdjęcia

- przewodniczący SU 

Komisja stypendialna

- przewodniczący – op. Samorządu Uczniowskiego – Średniawa Janusz

członkowie:

- pedagog – Anna Szumińska

- kier. Szkol. Praktycznego – Alicja Iwańska

-  kierownik internatu Cecylia Ligęza

- przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Kronika Szkoły:

- Maliniak Janina

Układanie planu lekcji:

- Renata Pękala

 Komisja ds. dekoracji szkoły:


- Forczek –Serafin Beta

- Gucwa Maria

- Szumińska Anna

- Maliniak Janina 

Koordynator ds. bezpieczeństwa:

- przewodniczący – Janusz Średniawa

- członek –Cecylia Ligęza 

Komisja ds. rekrutacji:

- przewodniczący – Ewa Brońska

- członkowie – Maria Gucwa, Tomasz Gucwa, Wojciech Szafraniec, Beata Forczek – Serafin 

Komisja ds. promocji

- przewodniczący – Piotr Ptaszkowski

- członkowie –Renata Pękala, Edyta Wołkowicz, Janusz Średniawa, Janina Maliniak, Renata   Roszak, Anna Szumińska 

Komisja ds. ewaluacji

- Joanna Gucwa

- Tomasz Wąsik

- Aleksandra Jamka

- Maria Gucwa 

Zespół wychowawczy i profilaktyczny:

- przewodnicząca – Anna Szumińska

- zastępca przew.  – Maria Gucwa

- członkowie – Aleksandra Jamka oraz wychowawcy poszczególnych klas 

Komisja kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich:

- Małgorzata Obrzut

- Cecylia Ligęza 

Komisja ds. programów unijnych

- Piotr Ptaszkowski

-  Aleksandra JamkaDni wolne w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenie nr 1/sz/2016/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego
w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 156, poz. 1245 z 2010 r.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów tut. Zespołu Szkół:
  14 październik 2016 r. 
  31 październik 2016 r.
  02 maj 2017 r.
  4,5,8 maj 2017 r.
  16. czerwiec 2017 r
  20 czerwiec 2017 r.