SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych  Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z pózn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.
   
                         SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ§ 1

      1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły. 

      2. Od decyzji szkolnej komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do Dyrektora Szkoły.

      3. W postępowaniu Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).

§ 2

      .Do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmowani są absolwenci gimnazjum.
  
      2. ZSZ w Bobowej prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji elektronicznej.


§ 3

        Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej                rejestracji, wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych szkół          w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

                                                                                  § 4

1. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji (oceny z punktowanych przedmiotów, wyniki egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia udokumentowane na świadectwie zostają wprowadzone do Centralnej  Bazy Danych przez gimnazjum, do którego uczęszcza kandydat lub przez samego kandydata, gdy gimnazjum nie bierze  aktywnego udziału w elektronicznym systemie rekrutacji.

2. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem gimnazjum, do którego uczęszczał lub przez szkołę pierwszego wyboru, gdy gimnazjum nie bierze aktywnego udziału w elektronicznym systemie rekrutacji.

 § 5

       1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
       
       2. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydata w toku postępowania Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma:
          a. kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z Dz. U. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami), 
          b. kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
          c. kandydat z największym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu gimnazjalnego,
          d. kandydat z najwyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych.
 
       3. Wymagana ilość punktów do Technikum wynosi 65 .Do Szkoły Branżowej I Stopnia próg punktowy nie obowiązuje.
      
       4. O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba kandydatów. 


 §  6 

 1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. 30 czerwca 2017 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 03 lipca 2017 r do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę dla kandydatów zakwalifikowanych do Technikum i do Branżowej Szkoły I Stopnia skierowań na badania lekarskie.
 5. Do 05 lipca 2017 r do godz.15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone, zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie.
 6.  07 lipca 2017 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

      1Od 10 lipca 2017 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły                   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych           pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
      2.  Od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r.-  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie             do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów                   branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego                 komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy
      3.  04 sierpnia 2017 r. do godz 12.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną            listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
       4.  Od  04 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 8 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00Wydanie przez                  szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy                kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej                  szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
       5.  do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia                    nauki w szkole poprzez dostarczenie:a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału                zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone,                            zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do                podjęcia nauki w zawodzie.
       6do 28 sierpnia 2016 r. godz. 12.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną            listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


 § 7

Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

 1. Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów
 2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych) według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry- 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt .

 • przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i jeden wskazany dla danego kierunku kształcenia.
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów
 2. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.
 3. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z :
 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się przez 0,2

      5. Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):

a). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt 
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt

b). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    - przyznaje się 7 pkt
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   - przyznaje się 5 pkt

c). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1c, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów

   

 § 8

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie   z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

 § 9

W roku szkolnym 2017/18 Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej prowadzi nabór do:

-Technikum:

a)Technik informatyk

przedmioty rozszerzone- matematyka i język angielski

b)Technik handlowiec

przedmioty rozszerzone- matematyka i język angielski

c) Technik pojazdów samochodowych

przedmioty rozszerzone- fizyka i geografia

d) Technik spedytor

przedmioty rozszerzone- fizyka i geografia

Przedmiotami wybranymi przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, z których oceny będą przeliczane na punkty dla  wszystkich zawodów w Technikach są

język polski, matematyka, język obcy, informatyka


- Szkoły Branżowej I Stopnia

 

a) monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie

b) sprzedawca

c) mechanik pojazdów samochodowych

d) fryzjer

e) dekarz

f) kucharz

g) elektryk

Przedmiotami wybranymi przez szkolną komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, z których oceny będą przeliczane na punkty dla  wszystkich zawodów w Branżowej Szkole I Stopnia dla wszystkich zawodów będą:

język polski, matematyka, język obcy,zajęcia techniczne


 § 10

Do podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

       1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

       2. zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki w Technikum  i w Branżowej Szkole I Stopnia w określonym zawodzie

       3. Karta zdrowia. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

      4. 2 fotografie. 

                                                                                        § 11

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów podanych w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością alfabetyczną i z podaniem minimalnej ilości punktów uprawniających do przyjęcia w danej klasie

                                                                               § 12

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

                                            Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej


1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego i technikum.

 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Dyrektor Szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła.

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne, następujące kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata, b) niepełnosprawność dziecka kandydata, c) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuj opiekę, d) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 5. Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Policealnej musi złożyć następujące dokumenty:

 a) wniosek o przyjęcie do szkoły (do odbioru w sekretariacie szkoły lub pobranie ze strony internetowej szkoły)

 b) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum uzupełniającego lub technikum /oryginał/

c) dwie fotografie /z podpisem na odwrocie

 d) kserokopia dowodu osobistego,

 e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

 8. Zajęcia w danym typie szkoły rozpoczną się w danym roku szkolnym, po zgłoszeniu się wystarczającej liczby kandydatów.

 9. Niepodjęcie nauki w dniu jej rozpoczęcia, bez podania przyczyny, będzie traktowane jako rezygnacja z nauki i spowoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie na to miejsce kandydata z listy rezerwowej. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy szkół policealnych - zgodne z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 2 do 26 czerwca 2017 r. od 12 do 26 lipca 2017 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. do 2 do 30 czerwca 2017 r. 12 do 28 lipca 2017 r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 4 lipca 2017r. do godz.12.00 31 lipca 2017 r. do godz.12.00.

 4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej. 7 lipca 2017r. do godz. 15.00 25 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 11 lipca 2017 r. do godz. 12.00 30 sierpnia 2017 r. do godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 11 lipca 2017 r. 30 sierpnia 20