REGULAMIN REKRUTACJI

do Technikum Nr 2

w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej

w roku szkolnym 2016/2017


Opracowany przez Szkolną Komisję Kwalifikacyjno - Rekrutacyjną w oparciu o Decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 marca 2016 roku, rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do technikum przebiegać będzie na określonych poniżej zasadach:


od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie wniosków od kandydatów


od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii   świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej),


1 lipca 2016 r. godz. 15:00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg wzorów stanowiącego załącznik nr 3,


do 12 lipca 2016 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej,


13 lipca 2016 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr4.


Postępowanie uzupełniające.


 Od 14 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 18 lipca 2016 r. do godz. 15.00 - złożeni wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Do 21 lipca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Dnia 4 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


Do dnia 20 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły .


Do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości

     przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


W przypadku kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego (laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych przez MKO) wymagany jest odpowiedni wpis na świadectwie gimnazjalnym oraz zaświadczenie
o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba kandydatów


3. Wymagane dokumenty:


 • wniosek o przyjęcie (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej)

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r.

 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty

 • 2 fotografie


4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły dokonują rejestracji elektronicznej. W obrębie szkoły mają możliwość wyboru nie więcej niż trzech oddziałów zgodnie z listą preferencji.


5. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji (oceny z punktowanych przedmiotów, wyniki egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia udokumentowane na świadectwie zostają wprowadzone do Centralnej Bazy Danych przez gimnazjum do którego uczęszcza kandydat lub przez samego kandydata, gdy gimnazjum nie bierze  aktywnego udziału w elektronicznym systemie rekrutacji.

6. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem gimnazjum do którego uczęszczał lub przez szkołę pierwszego wyboru gdy gimnazjum nie bierze aktywnego udziału w elektronicznym systemie rekrutacji.

7. Wymagana ilość punktów do Technikum wynosi 65.

     

I.  Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki   w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów –

200 punktów, w tym:


1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,


2.liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

stosujemy następujące przeliczenia:

1.      celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),

2.      bardzo dobry – 18 punktów,

3.      dobry – 15 punktów,

4.      dostateczny – 10 punktów,

5.      dopuszczający – 2 punkty

II.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mogą uzyskać maksymalnie 200 pkt. pochodzących z sumy punktów:

a) za wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 pkt.

b) za osiągnięcia szkolne z przeliczenia ocen ze świadectwa gimnazjalnego z czterech przedmiotów – maksymalnie 80 pkt.:

 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Technikum Nr 2 w zawodach: technik informatyk: język polski - matematyka - język obcy - informatyka

 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Technikum Nr 2 w zawodzie technik pojazdów samochodowych: język polski - język obcy - I z najlepszych (matematyka, chemia, fizyka, informatyka) - technika

 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Technikum Nr 2 w zawodzie technik ekonomista: język polski - matematyka - I z najlepszych (historia, wos, geografia, język obcy) - informatyka

 • dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Technikum Nr 2 w zawodzie technik usług fryzjerskich: język polski - matematyka - I z najlepszych (historia, wos, geografia, język obcy) - chemia


c) inne osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 20 pkt. przy czym:


Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przyznaje punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 • w zawodach wiedzy będących konkursem międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem ogólnopolskim:


 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

 • tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty

 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty:


 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5punktów

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

 • w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 3 punkty

 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 2 punkty

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienionych

 • organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt


 • W przypadku gdy Kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

 • za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.


 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty


 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej


 • co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani będą bez uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej.

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się punkty: z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie według ust. 3  oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

 • z biologii, chemii, fizyki i geografii według ust.3 oraz liczbę punktów po zsumowaniu dzieli się przez 4

 • z języka obcego nowożytnego punkty przelicza się następująco:

poziom podstawowy:


- celujący – 8 punktów

- bardzo dobry – 6 punktów

- dobry – 4 punkty

- dostateczny –2 punkty

- dopuszczający  - 0,5 punktu


poziom rozszerzony:


- celujący – 12 punktów

- bardzo dobry – 9 punktów

- dobry – 6 punktów

- dostateczny – 3 punkty

- dopuszczający – 1 punkt


 • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,   wynik przedstawiony w procentach z   języka polskiego,   historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,  przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym

pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz  

 • osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym

 • ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej

 • w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu  na  stan zdrowia kandydata.REGULAMIN REKRUTACJI

do Zasadniczej Szkoły Zawodowej

w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej

w roku szkolnym 2016/2017


Opracowany przez Szkolną Komisję Kwalifikacyjno - Rekrutacyjną w oparciu o Decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 marca 2016 roku, rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do technikum przebiegać będzie na określonych poniżej zasadach:


od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 – przyjmowanie wniosków od kandydatów


od 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii   świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej),


1 lipca 2016 r. godz. 15:00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg wzorów stanowiącego załącznik nr 3,


do 12 lipca 2016 r. do godz. 15:00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej,


13 lipca 2016 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr4.


Postępowanie uzupełniające.


 Od 14 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do 18 lipca 2016 r. do godz. 15.00 - złożeni wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod  uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Do 21 lipca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Dnia 4 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


Do dnia 20 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły .


Do dnia 31 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości

     przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


W przypadku kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego (laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim organizowanych przez MKO) wymagany jest odpowiedni wpis na świadectwie gimnazjalnym oraz zaświadczenie
o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

O uruchomieniu danego oddziału decyduje liczba kandydatów


3. Wymagane dokumenty:


 • wniosek o przyjęcie (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej)

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r.

 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej

 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty

 • 2 fotografie


4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły dokonują rejestracji elektronicznej. W obrębie szkoły mają możliwość wyboru nie więcej niż trzech oddziałów zgodnie z listą preferencji.


5. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji (oceny z punktowanych przedmiotów, wyniki egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcia udokumentowane na świadectwie zostają wprowadzone do Centralnej Bazy Danych przez gimnazjum do którego uczęszcza kandydat lub przez samego kandydata, gdy gimnazjum nie bierze  aktywnego udziału w elektronicznym systemie rekrutacji.

6. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem gimnazjum do którego uczęszczał lub przez szkołę pierwszego wyboru gdy gimnazjum nie bierze aktywnego udziału w elektronicznym systemie rekrutacji.


     

I.  Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki   w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów –

200 punktów, w tym:


1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,


2.liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

stosujemy następujące przeliczenia:

1.      celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),

2.      bardzo dobry – 18 punktów,

3.      dobry – 15 punktów,

4.      dostateczny – 10 punktów,

5.      dopuszczający – 2 punkty

II.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

 6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mogą uzyskać maksymalnie 200 pkt. pochodzących z sumy punktów:

a) za wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 pkt.

b) za osiągnięcia szkolne z przeliczenia ocen ze świadectwa gimnazjalnego z czterech przedmiotów – maksymalnie 80 pkt.:

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:

- sprzedawca

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- mechanik pojazdów samochodowych

- dekarz

- krawiec

- stolarz

 • j. polski

 • technika

 • I_naj(biol,chem,fiz)

 • j. obcyc) inne osiągnięcia ucznia udokumentowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 20 pkt. przy czym:


Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przyznaje punkty za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 • w zawodach wiedzy będących konkursem międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem ogólnopolskim:


 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

 • tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty

 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

 • w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty:


 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5punktów

 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

 • w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 3 punkty

 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 2 punkty

 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienionych

 • organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 punkty, krajowym – 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym – 1 punkt


 • W przypadku gdy Kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania

 • za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.


 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty


 • Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej


 • co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani będą bez uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej.

 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się punkty: z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie według ust. 3  oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

 • z biologii, chemii, fizyki i geografii według ust.3 oraz liczbę punktów po zsumowaniu dzieli się przez 4

 • z języka obcego nowożytnego punkty przelicza się następująco:

poziom podstawowy:


- celujący – 8 punktów

- bardzo dobry – 6 punktów

- dobry – 4 punkty

- dostateczny –2 punkty

- dopuszczający  - 0,5 punktu


poziom rozszerzony:


- celujący – 12 punktów

- bardzo dobry – 9 punktów

- dobry – 6 punktów

- dostateczny – 3 punkty

- dopuszczający – 1 punkt


 • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,   wynik przedstawiony w procentach z   języka polskiego,   historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,  przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym

pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz  

 • osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym

 • ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej

 • w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu  na  stan zdrowia kandydata.